Agenda 2021

13 mei - Training Sociale Interactie Theorie 

 

20 mei -Training Humanistische Theorie

 

10 juni -Training Narratieve Theorie

 

17 juni - Training Ecologische Theorie

 

8 juli - Training U-Theorie

 

22 juli - Training Systeem Theorie