• Onderwijs dient te worden geconstrueerd aan de hand van het model Biesta met als pilaren de kerntaken personificatie- socialisatie & classificatie

Biesta geeft aan dat deze drie kerntaken van het onderwijs op zijn minst gelijkwaardig aan elkaar dienen te worden uitgevoerd. Personificatie betekent kinderen te laten ontdekken wie ze zijn en wat hun mogelijkheden en werkpunten zijn; socialisatie transformeert zich dan in een bijdrage te willen leveren aan de samenleving in gelijkwaardige verbondenheid met de anderen; classificatie transformeert zich in het willen inzetten van die talenten gericht op het samen bouwen aan een wereld die zich dienend opstelt ten aanzien van zijn medemensen en van de aarde.

 

 • Wij onderschrijven het belang van het teruggeven van autonomie aan de leraar

Word je geconfronteerd met complexe doelen dan dien je te vertrouwen op de creativiteit en inzet van juist de mensen die in de praktijk staan.

 • Binnen een team heeft ieder lid het recht om zijn of haar stem te laten horen en gelden

De mens is een levend systeem, dus dienen we uit te gaan van het zelf organiserend vermogen van ieder mens en dus ook van ieder kind.

 • De organisatie beschouwen we als een levend wezen

De organisatie als een levend (cellulair) organisme (zie fase 5 organisatiemodel van Laloux, dat is gericht op zelfmanagement, heelheid en evolutionair doel). De karakteristieken zijn: vertrouwen, vrije informatie, beslissingsmacht bij iedereen, verantwoordelijkheid naar de organisatie toe, continue leren, gelijke waarden voor iedereen, maar waardering voor diversiteit. Deze organisaties richten zich op de wereld een betere plek te maken. Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar en mag meebeslissen.

 • Een organisatie die zich beschouwt als een levend organisme heeft een leider nodig die zich dienend opstelt

Een dienend leider wil de belangen van de organisatie, maatschappij en medewerkers in evenwicht brengen. Hij of zij is ervan overtuigd dat je ervaren kenniswerkers het beste ondersteunt door hen veel autonomie te gunnen en resultaatgericht leiding te geven. De leider is de systeemdenker in actie. Hij maakt het mogelijk dat leiderschap in de organisatie ontwikkeld wordt en niet alleen in een persoon: duurzaam leiderschap (Hargreaves 2006).

 • Het onderwijs is slechts betekenisvol bezig indien zij een significante bijdrage levert aan het meebouwen aan een menswaardige samenleving

We zijn de hoeders van de aarde. Centraal daarin staat onze humaniteit. Daarin leven we ons leven in verbondenheid met anderen. 

Peter Senge wijst ons erop dat onze samenleving een ‘Global society’ is. Dus we behoren tot verschillende systemen die samen één systeem vormen. Mensen leren in een sociale context. Leren is een sociaal proces waarvan de resultaten in hoge mate bestaan uit sociaal gedeelde betekenissen. De cultuur in een organisatie of afdeling heeft een enorme invloed op het leren en handelen van mensen in de organisatie.

 • Onderwijs richt zich niet slechts op de cognitieve maar op de brede ontwikkeling van het kind

Gardner introduceert de “Five Minds for the Future”,  waarop het onderwijs zich dient te richten.

 

In de disciplined mind gaat het om deskundigheid in een bepaalde discipline en het zoeken naar verdieping en diepgang in de eigen deskundigheid; werkelijk weten van de hoed en de rand. Hierin kunnen we het belang van rekenen, taal en lezen de nadruk geven die ze verdienen.

De synthesizing mind (holistische blik) gaat over het kunnen zien, verhelderen en creëren van de samenhang zowel binnen de eigen discipline als ook de samenhang met andere disciplines en daarmee een geheel vormen. Complexiteit niet alleen begrijpen door het opdelen in kleine stukken maar door het zien van samenhang.

De creating mind stelt je in staat om vanuit de diepgang van één of meerdere disciplines en de competentie van het zien en begrijpen van de samenhang nieuwheid te creëren; het kunnen denken buiten gebaande paden, nieuwe wegen kunnen inslaan.

De respectful mind is gericht op het respectvol omgaan met anderen, het zien en vieren van diversiteit in het universum; verschillen tussen mensen en groepen zien als een kans om met en van elkaar te leren en niet als een bedreiging.

In de ethical mind gaat het erom te doen wat ertoe doet en niet alleen wat werkt; het verschil maken en het verschil zijn; wat mensen doen als ze ‘good work’ realiseren, waarin kwaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid en betekenisvolheid een rol spelen.

 

Centraal in onze werkwijze staat de “Transformative Innovation"

Transformatieve innovatie (T.I.) kan gezien worden als een nieuwe vorm van innoveren. Aan de hand van T.I. zijn we meer in staat nieuwe mogelijkheden te zien in complexe situaties. Zo zetten we problemen om in kansen en komen we tot innovatieve acties. T.I. is evolutionair en onderscheidt zich van de andere vormen van innovatie door het vertrekpunt te nemen vanuit de waardevolle elementen in de huidige situatie en door van daaruit vorm te geven aan de afstemming op dat wat voor ons ligt. Dit uitgangspunt is nader uitgewerkt in de volgende T.I. kenmerken.

 

 1. De oude werkwijze (horizon 1) eren en ondertussen de nieuwe in stappen realiseren.
 2. Verwerven van een breed en verdiepend inzicht in wijze waarop de samenleving is opgebouwd; wat de effecten hiervan zijn en welke waarden eraan te grondslag liggen. Dat help om hoopvol en vol inspiratie over te komen.
 3. Realiseren van een lange termijn perspectief, waarmee de toekomst wordt ingesloten als deel van het geheel.
 4. Lange termijn beeld weergeven in terminologie van vandaag waarmee gepionierd kan worden, waarmee de omslag daadwerkelijk wordt gemaakt.
 5. Werk vanuit een gegronde situatie, dus met twee benen in de realiteit van de dag (de ‘messy reality’) en steek de handen uit de mouwen.
 6. Persoonlijk commitment aangaan: Stap uit je rolpatronen en handel vanuit je ‘mens-zijn’. We zetten onszelf in beweging met passie en aspiratie(verlangen en ambitie).
 7. Blootleggen van verborgen bronnen: Bevrijden van bronnen die vastzitten in en aan het oude systeem door ze te het verbinden met een nieuwe rijkdom aan bronnen. We dienen voorbij onze angsten te gaan om de rijkdom te zien te herkennen en te erkennen die zich aan onze zintuigen voltrekken.
 8. Waardeer de principes:
 • Niemand schade toebrengen met mijn handelen;
 • Wees zuinig op jezelf de omgeving  en op de ander(en);
 • Wees invoelend naar mensen toe, daag ze uit maar duw niet door.